สรุปยอดห้องอบรม อำเภอซำสูง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 26 สิงหาคม 2562 10 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 30 สิงหาคม 2562 10 10 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 3 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 4 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 5 กันยายน 2562 10 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 6 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 9 กันยายน 2562 11 11 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 10 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 11 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 12 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 13 กันยายน 2562 10 10 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 16 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 17 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 18 กันยายน 2562 20 14 รายชื่อ