สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูผาม่าน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 11 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 12 กันยายน 2562 30 13 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 13 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 14 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 15 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 18 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 19 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูผาม่าน 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ