สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชนบท

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 6 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 26 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 3 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 5 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 9 กันยายน 2562 40 39 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ