สรุปยอดห้องอบรม อำเภอมัญจาคีรี

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 5 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 2 กันยายน 2562 200 150 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 9 กันยายน 2562 200 186 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 13 กันยายน 2562 200 197 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 16 กันยายน 2562 200 151 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 23 กันยายน 2562 200 197 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี 1 ตุลาคม 2562 200 66 รายชื่อ