สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเวียง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 5 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 12 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 19 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 26 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 60 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 5 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 16 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 18 กันยายน 2562 600 228 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 23 กันยายน 2562 500 21 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2562 500 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 กันยายน 2562 500 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 30 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 7 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 15 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 200 0 รายชื่อ