สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองสองห้อง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 5 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
2. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 12 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
3. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 19 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
4. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 26 สิงหาคม 2562 70 0 รายชื่อ
5. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 2 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
6. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 9 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
7. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 16 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
8. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 23 กันยายน 2562 70 70 รายชื่อ
9. ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง 7 ตุลาคม 2562 70 14 รายชื่อ