สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแวงน้อย

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 4 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 6 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 10 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 12 กันยายน 2562 80 15 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย 13 กันยายน 2562 80 24 รายชื่อ