สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแวงใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 12 5 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 5 กันยายน 2562 10 4 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 6 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 11 กันยายน 2562 120 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 120 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 120 19 รายชื่อ
7. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 16 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
8. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 17 กันยายน 2562 40 16 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ 18 กันยายน 2562 40 18 รายชื่อ