สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกาผลิตสินค้าเกษตรตำบลโคกสง่า ต.โคกสง่า อ.พล จ.ขอนแก่น 12 กันยายน 2562 80 43 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพล 23 กันยายน 2562 150 100 รายชื่อ