สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านไผ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 5 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 8 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 14 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 15 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 19 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 21 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 26 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 2 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 4 กันยายน 2562 40 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 9 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 11 กันยายน 2562 210 209 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 12 กันยายน 2562 210 210 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 16 กันยายน 2562 40 1 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 23 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 30 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 2 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 10 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 16 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 17 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 23 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 24 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 30 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ 31 ตุลาคม 2562 40 0 รายชื่อ