สรุปยอดห้องอบรม อำเภอกระนวน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 1 สิงหาคม 2562 40 40 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 6 สิงหาคม 2562 30 30 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 13 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 20 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 22 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 27 สิงหาคม 2562 30 22 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 29 สิงหาคม 2562 30 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 3 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 5 กันยายน 2562 30 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 10 กันยายน 2562 30 16 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 12 กันยายน 2562 30 18 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 17 กันยายน 2562 30 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 19 กันยายน 2562 30 24 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอกระนวน 26 กันยายน 2562 30 3 รายชื่อ