สรุปยอดห้องอบรม อำเภอน้ำพอง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 1 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 7 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 8 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 14 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 15 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 16 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 21 สิงหาคม 2562 18 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 22 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 28 สิงหาคม 2562 18 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 29 สิงหาคม 2562 18 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 30 สิงหาคม 2562 22 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 5 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 6 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 กันยายน 2562 71 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 กันยายน 2562 70 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 12 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 13 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 18 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 19 กันยายน 2562 18 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 20 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 23 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 26 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 27 กันยายน 2562 22 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 2 ตุลาคม 2562 18 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 3 ตุลาคม 2562 18 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 4 ตุลาคม 2562 22 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 9 ตุลาคม 2562 18 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 10 ตุลาคม 2562 18 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำพอง 11 ตุลาคม 2562 18 0 รายชื่อ