สรุปยอดห้องอบรม อำเภอสีชมพู

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านหนองทุ่ม ต.หนองแดง 22 กันยายน 2562 100 61 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านหนองแสง ต.นาจาน 23 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
3. ศาลาวัดสามัคคยาราม ต.สีชมพู 22 กันยายน 2562 120 104 รายชื่อ
4. ศาลาศูนย์สาธิตบ้านโคกจั๊กจั่น ต.หนองแดง 24 กันยายน 2562 100 38 รายชื่อ
5. ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 21 กันยายน 2562 70 23 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดงลาน 23 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ