สรุปยอดห้องอบรม อำเภอชุมแพ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 1 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 6 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 7 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 8 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 13 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 14 สิงหาคม 2562 20 9 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 15 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 20 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 21 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 22 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 27 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 28 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 10 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 11 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 12 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 13 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 14 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 15 กันยายน 2562 60 60 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 16 กันยายน 2562 60 59 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 18 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 19 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 20 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 23 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 24 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 25 กันยายน 2562 60 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ