สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองเรือ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 8 สิงหาคม 2562 40 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 22 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเรือ 15 กันยายน 2562 40 30 รายชื่อ