สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพระยืน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 26 สิงหาคม 2562 50 19 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 27 สิงหาคม 2562 50 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 28 สิงหาคม 2562 50 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 29 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 12 กันยายน 2562 50 27 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพระยืน 18 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ