สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านฝาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 สิงหาคม 2562 30 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 30 สิงหาคม 2562 30 10 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 5 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 6 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 กันยายน 2562 30 29 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 12 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 13 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 กันยายน 2562 30 28 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 19 กันยายน 2562 30 30 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 20 กันยายน 2562 35 31 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 กันยายน 2562 30 7 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 26 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 1 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 2 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 3 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 4 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 8 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 9 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 10 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 11 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 15 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 17 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 18 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 22 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 24 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 25 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง 29 ตุลาคม 2562 30 0 รายชื่อ