สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองขอนแก่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 สิงหาคม 2562 20 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 7 สิงหาคม 2562 20 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 14 สิงหาคม 2562 20 16 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 21 สิงหาคม 2562 20 11 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 22 สิงหาคม 2562 20 14 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 28 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 29 สิงหาคม 2562 20 19 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 30 สิงหาคม 2562 20 13 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 5 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 กันยายน 2562 20 13 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 12 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 13 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 กันยายน 2562 20 19 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 19 กันยายน 2562 20 20 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 20 กันยายน 2562 20 17 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 24 กันยายน 2562 20 10 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 25 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 26 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 27 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 1 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 2 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 3 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 4 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 8 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 9 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 10 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 11 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 15 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 16 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 17 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น 18 ตุลาคม 2562 20 0 รายชื่อ