สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนาวัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 สิงหาคม 2562 50 5 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 7 สิงหาคม 2562 60 1 รายชื่อ
3. รพ.สต.วังปลาป้อม 3 กันยายน 2562 110 24 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 4 กันยายน 2562 120 116 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 5 กันยายน 2562 120 110 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 6 กันยายน 2562 120 120 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 9 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 10 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 11 กันยายน 2562 120 115 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 13 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 16 กันยายน 2562 130 102 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 17 กันยายน 2562 130 116 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 18 กันยายน 2562 130 130 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 19 กันยายน 2562 120 78 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 20 กันยายน 2562 120 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 23 กันยายน 2562 110 1 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาวัง 25 กันยายน 2562 140 0 รายชื่อ