สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีบุญเรือง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาอเนกประสงค์วัดใหม่ศรีมงคล 27 สิงหาคม 2562 137 89 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 28 สิงหาคม 2562 155 57 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลโนนสะอาด 29 สิงหาคม 2562 154 153 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง 30 สิงหาคม 2562 166 157 รายชื่อ
5. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 13 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
6. ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านโนนสำราญ 16 กันยายน 2562 173 173 รายชื่อ
7. ศาลาอเนกประสงค์บ้านตะเคียนทอง 18 กันยายน 2562 142 125 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 23 กันยายน 2562 197 197 รายชื่อ