สรุปยอดห้องอบรม อำเภอโนนสัง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 2 กันยายน 2562 82 81 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 3 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 4 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 5 กันยายน 2562 82 82 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 6 กันยายน 2562 82 49 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 7 กันยายน 2562 82 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 8 กันยายน 2562 82 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 9 กันยายน 2562 82 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 10 กันยายน 2562 82 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 16 กันยายน 2562 92 92 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 17 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 18 กันยายน 2562 90 90 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสัง 23 กันยายน 2562 90 84 รายชื่อ