สรุปยอดห้องอบรม อำเภอนากลาง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม ม.5 ต.โนนเมือง 30 สิงหาคม 2562 112 112 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง 3 กันยายน 2562 50 42 รายชื่อ
3. ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว ตำบลฝั่งแดง 5 กันยายน 2562 50 40 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านป่าแดงงาม ม.5 ต.กุดแห่ 7 กันยายน 2562 100 80 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 10 กันยายน 2562 150 125 รายชื่อ
6. ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงศรี ม.2 ตำบลอุทัยสวรรค์ 13 กันยายน 2562 60 58 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ดงสวรรค์ 23 กันยายน 2562 120 44 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม ม.17 ต.กุดดินจี่ 24 กันยายน 2562 120 11 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมบ้านกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย 26 กันยายน 2562 120 21 รายชื่อ