สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบุ่งคล้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบุ่งคล้า 29 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ