สรุปยอดห้องอบรม อำเภอศรีวิไล

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 30 26 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 12 กันยายน 2562 15 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2562 30 23 รายชื่อ