สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบึงโขงหลง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 2 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 9 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 12 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 13 กันยายน 2562 30 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 20 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 27 กันยายน 2562 30 0 รายชื่อ