สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปากคาด

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 6 สิงหาคม 2562 20 17 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 7 สิงหาคม 2562 20 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 8 สิงหาคม 2562 20 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 20 สิงหาคม 2562 50 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด 18 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ