สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเซกา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 9 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 3 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 4 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 5 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 6 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 10 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 11 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 12 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 13 กันยายน 2562 90 17 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 18 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 19 กันยายน 2562 90 0 รายชื่อ