สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพรเจริญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพรเจริญ อ.พรเจริญ จ. บึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ