สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองบึงกาฬ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 13 สิงหาคม 2562 40 34 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 15 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 16 สิงหาคม 2562 40 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 20 สิงหาคม 2562 40 10 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 21 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 22 สิงหาคม 2562 40 2 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 23 สิงหาคม 2562 40 27 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 สิงหาคม 2562 40 6 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 29 สิงหาคม 2562 40 33 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 30 สิงหาคม 2562 40 5 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบึงกาฬ 27 กันยายน 2562 45 5 รายชื่อ