สรุปยอดห้องอบรม อำเภอลืออำนาจ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ