สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหัวตะพาน

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหัวตะพาน 24 กันยายน 2562 30 4 รายชื่อ