สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเสนางคนิคม

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 16 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 20 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 22 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 27 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 29 สิงหาคม 2562 40 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 5 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 10 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 12 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม 17 กันยายน 2562 40 0 รายชื่อ