สรุปยอดห้องอบรม อำเภอพนา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 16 สิงหาคม 2562 50 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 19 สิงหาคม 2562 50 8 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนา 25 กันยายน 2562 50 50 รายชื่อ