สรุปยอดห้องอบรม อำเภอปทุมราชวงศา

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 8 สิงหาคม 2562 150 133 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 14 สิงหาคม 2562 250 146 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 11 กันยายน 2562 100 100 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 12 กันยายน 2562 100 99 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 18 กันยายน 2562 150 134 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา 19 กันยายน 2562 200 156 รายชื่อ