สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 2 สิงหาคม 2562 44 42 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 6 สิงหาคม 2562 88 33 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 13 สิงหาคม 2562 92 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 20 สิงหาคม 2562 272 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 27 สิงหาคม 2562 95 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 25 กันยายน 2562 120 9 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 26 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 1 ตุลาคม 2562 115 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 8 ตุลาคม 2562 177 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเริญ 15 ตุลาคม 2562 90 0 รายชื่อ