สรุปยอดห้องอบรม อำเภอซับใหญ่

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 26 สิงหาคม 2562 100 26 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 47 รายชื่อ
3. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 28 สิงหาคม 2562 100 28 รายชื่อ
4. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 200 31 รายชื่อ
5. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 9 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
6. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 39 รายชื่อ
7. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 17 กันยายน 2562 200 48 รายชื่อ
8. ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ 20 กันยายน 2562 470 68 รายชื่อ