สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเนินสง่า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 1 สิงหาคม 2562 50 50 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 6 สิงหาคม 2562 50 31 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 20 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 22 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 27 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 29 สิงหาคม 2562 194 95 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 3 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
12. อบต.หนองฉิม 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 4 กันยายน 2562 50 4 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 5 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. อบต.ตาเนิน 9 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. อบต.หนองฉิม 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 10 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 11 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 12 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
20. อบต.ตาเนิน 16 กันยายน 2562 100 3 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 17 กันยายน 2562 50 20 รายชื่อ
22. อบต.หนองฉิม 17 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 18 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 19 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
25. อบต.ตาเนิน 23 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 24 กันยายน 2562 50 1 รายชื่อ
27. อบต.หนองฉิม 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 25 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเนินสง่า 26 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ