สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคอนสาร

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 150 97 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอคอนสาร 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 30 สิงหาคม 2562 120 102 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 18 กันยายน 2562 120 114 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสาร 19 กันยายน 2562 120 91 รายชื่อ