สรุปยอดห้องอบรม อำเภอแก้งคร้อ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 14 สิงหาคม 2562 100 87 รายชื่อ
2. ศาลาประชาคม บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 15 กันยายน 2562 150 101 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งคร้อ 14 กันยายน 2562 100 86 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2562 100 58 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 50 17 รายชื่อ