สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านแท่น

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลาวัดบ้านหนองดินดำ 28 สิงหาคม 2562 45 45 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 29 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ