สรุปยอดห้องอบรม อำเภอภูเขียว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. อบต.ธาตุทอง 29 สิงหาคม 2562 58 58 รายชื่อ
2. อบต.ธาตุทอง 30 สิงหาคม 2562 100 100 รายชื่อ