สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเทพสถิต

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 5 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 6 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 7 สิงหาคม 2562 50 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 8 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 13 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 14 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 15 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
10. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านไร่ 5 กันยายน 2562 68 66 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 5 กันยายน 2562 100 77 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 6 กันยายน 2562 50 29 รายชื่อ
13. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 6 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 7 กันยายน 2562 100 92 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 9 กันยายน 2562 200 113 รายชื่อ
16. บ้านโคกอนุ ต.นายางกลัก 9 กันยายน 2562 200 92 รายชื่อ
17. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 9 กันยายน 2562 150 110 รายชื่อ
18. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 10 กันยายน 2562 150 108 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 10 กันยายน 2562 150 95 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 11 กันยายน 2562 200 86 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 11 กันยายน 2562 100 79 รายชื่อ
22. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 11 กันยายน 2562 300 0 รายชื่อ
23. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 12 กันยายน 2562 300 189 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 12 กันยายน 2562 100 60 รายชื่อ
25. หอประชุม อบต.โป่งนก 12 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 13 กันยายน 2562 300 72 รายชื่อ
27. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 13 กันยายน 2562 250 68 รายชื่อ
28. หอประชุม อบต.โป่งนก 13 กันยายน 2562 100 1 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 14 กันยายน 2562 62 57 รายชื่อ
30. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 14 กันยายน 2562 200 87 รายชื่อ
31. หอประชุม อบต.โป่งนก 14 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
32. หอประชุม อบต.โป่งนก 15 กันยายน 2562 209 205 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 15 กันยายน 2562 220 211 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 15 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 16 กันยายน 2562 104 4 รายชื่อ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 16 กันยายน 2562 200 133 รายชื่อ
37. หอประชุมอำเภอเทพสถิต 17 กันยายน 2562 200 22 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 17 กันยายน 2562 62 85 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 17 กันยายน 2562 200 72 รายชื่อ
40. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 19 กันยายน 2562 50 7 รายชื่อ
41. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 200 141 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 19 กันยายน 2562 150 32 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 20 กันยายน 2562 100 10 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว 21 กันยายน 2562 180 1 รายชื่อ
45. หอประชุม อบต.โป่งนก 21 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ