สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบัวระเหว

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 22 สิงหาคม 2562 40 26 รายชื่อ
2. ศาลากลางบ้านซับหวาย ตำบลห้วยแย้ 22 สิงหาคม 2562 200 149 รายชื่อ
3. ศาลากลางบ้านหนองตานา ตำบลโสกปลาดุก 23 สิงหาคม 2562 84 84 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 23 สิงหาคม 2562 10 0 รายชื่อ
5. ศาลากลางบ้านหนองกองแก้ว 24 สิงหาคม 2562 150 146 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 27 สิงหาคม 2562 280 234 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้านวังตะเฆ่หมู่ 1 28 สิงหาคม 2562 260 252 รายชื่อ
8. ศาลากลางบ้านหัวสะพาน หมู่ 6 วันที่ 13 ก.ย. 62(วังตะเฆ่) 13 กันยายน 2562 180 176 รายชื่อ
9. ศาลากลางบ้านคลองงูเหลือม วันที่ 14 ก.ย. 62 (ต.ห้วยแย้) 14 กันยายน 2562 85 85 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 16 ก.ย. 62(ต.โสกปลาดุก) 16 กันยายน 2562 164 162 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (หมู่ 2, 16วังตะเฆ่) 16 กันยายน 2562 175 160 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว วันที่ 17 ก.ย. 62(ต.โคกสะอาด) 17 กันยายน 2562 180 180 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 17 กันยายน 2562 150 69 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 10 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 15 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 16 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวระเหว 17 ตุลาคม 2562 60 0 รายชื่อ