สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบำเหน็จณรงค์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 1 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 7 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 14 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 21 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 22 สิงหาคม 2562 100 7 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 สิงหาคม 2562 120 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 120 119 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 26 สิงหาคม 2562 50 6 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 27 สิงหาคม 2562 120 113 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 50 14 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 28 สิงหาคม 2562 150 116 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 50 9 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 29 สิงหาคม 2562 120 120 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 สิงหาคม 2562 120 107 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 4 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 11 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 17 กันยายน 2562 150 111 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 18 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 19 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 20 กันยายน 2562 150 102 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 23 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 กันยายน 2562 150 38 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 25 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 2 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 9 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 16 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 24 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอบำเหน็จณรงค์ 30 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ