สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจัตุรัส

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับ สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม 29 สิงหาคม 2562 200 116 รายชื่อ
2 วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 28 สิงหาคม 2562 200 111 รายชื่อ
3 วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 5 ตุลาคม 2562 250 99 รายชื่อ
4 ศาลาประชาคม ม.11 ต. บ้านกอก อ.จัตุรัส 3 กันยายน 2562 200 132 รายชื่อ
5 ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 2 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 200 119 รายชื่อ
7 ศาลารวมใจ ม.8 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 91 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้ ม.3 ตำบลส้มป่อย 4 ตุลาคม 2562 250 96 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 13 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส 27 สิงหาคม 2562 200 144 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 กันยายน 2562 200 73 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 4 ตุลาคม 2562 250 206 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 5 ตุลาคม 2562 250 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 8 ตุลาคม 2562 200 74 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 9 ตุลาคม 2562 200 44 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 10 ตุลาคม 2562 100 3 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 11 ตุลาคม 2562 100 36 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 12 ตุลาคม 2562 100 16 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 15 ตุลาคม 2562 200 4 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 16 ตุลาคม 2562 200 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 20 ตุลาคม 2562 200 1 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน 4 ตุลาคม 2562 200 31 รายชื่อ
23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 96 รายชื่อ
24 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 6 ตุลาคม 2562 250 88 รายชื่อ