สรุปยอดห้องอบรม อำเภอจัตุรัส

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 1 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 6 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 8 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 13 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 15 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 20 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 22 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 2 รายชื่อ
9. ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองซึก วัดหนองซึก ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส 26 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 27 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 13 ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส 27 สิงหาคม 2562 200 157 รายชื่อ
12. วัดราษี ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส 28 สิงหาคม 2562 200 111 รายชื่อ
13. ที่ทำการกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม 29 สิงหาคม 2562 200 116 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 200 119 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 29 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 29 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
17. ศาลารวมใจ ม.8 ต.หนองบัวบาน อ.จัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 91 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 30 สิงหาคม 2562 200 1 รายชื่อ
19. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 97 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส 31 สิงหาคม 2562 200 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอจัตุรัส 2 กันยายน 2562 200 73 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคม ม.11 ต. บ้านกอก อ.จัตุรัส 3 กันยายน 2562 200 132 รายชื่อ