สรุปยอดห้องอบรม อำเภอหนองบัวแดง

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 2 สิงหาคม 2562 30 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 9 สิงหาคม 2562 30 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 16 สิงหาคม 2562 30 3 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 23 สิงหาคม 2562 30 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 30 สิงหาคม 2562 30 14 รายชื่อ