สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเกษตรสมบูรณ์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 150 150 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 50 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ