สรุปยอดห้องอบรม อำเภอคอนสวรรค์

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 20 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 65 65 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 20 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 6 กันยายน 2562 20 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 13 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 20 กันยายน 2562 62 62 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 30 กันยายน 2562 50 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 4 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 7 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 11 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 14 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 18 ตุลาคม 2562 50 0 รายชื่อ