สรุปยอดห้องอบรม อำเภอบ้านเขว้า

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 27 สิงหาคม 2562 200 22 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 28 สิงหาคม 2562 200 101 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 29 สิงหาคม 2562 200 24 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 1 กันยายน 2562 100 36 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 2 กันยายน 2562 100 5 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 3 กันยายน 2562 100 55 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 25 กันยายน 2562 200 10 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 28 สิงหาคม 2562 100 98 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 29 สิงหาคม 2562 200 106 รายชื่อ