สรุปยอดห้องอบรม อำเภอเมืองชัยภูมิ

สถานที่อบรม วันที่อบรม จำนวนที่นั่ง จำนวนผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 สิงหาคม 2562 100 37 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2562 100 3 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 9 สิงหาคม 2562 100 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 22 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 23 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 29 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2562 100 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 3 กันยายน 2562 300 1 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 3 กันยายน 2562 300 286 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 กันยายน 2562 300 15 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 4 กันยายน 2562 300 109 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 10 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 200 167 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 250 250 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 กันยายน 2562 150 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 150 1 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 กันยายน 2562 150 91 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 24 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 24 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 25 กันยายน 2562 200 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 กันยายน 2562 100 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 1 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 11 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 ตุลาคม 2562 100 0 รายชื่อ